Популяризація академічної доброчесності

Матеріали з популяризації академічноїї доброчесності

ВНУТРІШНІ

Навчальні Матеріали

Відповідальні за перевірку кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень Unichek

Кафедра педагогічних наук,
освітнього і соціокультурного менеджменту
Нікітська Юлія Мирославівна
к. пед. наук, старша викладачка
email: nikitska.y@vu.cdu.edu.ua
Кафедра образотворчого та
декоративно-прекладного мистецтва
Полудень Лілія Іванівна
к. пед. наук, старша викладачка
email: art-kafedra@ukr.net
Кафедри соціальної роботи та
соціальної педагогіки
Василенко Лілія Іванівна
лаборантка кафедри соціальної
роботи та соціальної педагогіки
email: social_work2019@ukr.net
Кафедри дошкільної освіти Гула Анастасія Сергіївна
лаборантка кафедри
дошкільної освіти
email: doshkilnaosvita2@gmail.com
Кафедри початкової освіти Півненко Дар’я Юріївна
лаборантка кафедри
початкової освіти
email: po@vu.cdu.edu.ua

ЗОВНІШНІ

РОЗДІЛ 1

Академічна культура, академічна доброчесність, запобігання плагіату в навчальних і наукових роботах

 1.  Фундаментальні цінності академічної доброчесності: пер. з англ. 36 с. 

 2. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). 
 3. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники : В. Бахрушин, Є. Ніколаєв. 41 с. 
 4. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. К. : Таксон, 2016. 234 с. 
 5. Бакіров В. С. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку. Основні результати дослідження за проектом №49169
 6. Бахрушин В [олодимир]. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід // Освітня політика: портал громадських експертів. 
 7. Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 320 с. 
 8. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики. 
 9. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: метод. посіб. / за ред. Н. В. Стукало. Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. 44 с.  

РОЗДІЛ 2

Академічне письмо

 1. Шліхта Н [аталія], Шліхта І [рина]. Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу. К. : [б. вид.], 2016. 61 с. 
 2. Семеног О. М., Фаст О. А. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. Суми: Сум. ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 220 с. 
 3. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. К. : НАДУ, 2008. 184 с. 
 4. Селігей П [илип]. Світло і тіні наукового стилю : монографія. 2-ге вид. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 628 с. 
 5. Колоїз Ж. В. Основи академічного письма: практикум. Кривий Ріг: ФОП Мариченко С. В., 2019. 178 с. 
 6. Інграффіа Т., Швальбе К. Х. Інструкція з написання наукової статті // Морфологія. Дніпропетровськ, 2013. Т. VII, №1. С. 96 – 100.
 7. Академическое письмо. От исследования к тексту: учеб. и практикум / Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевохина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко; под. ред. Ю. М. Кувшинской. М. : Юрайт, 2019. 284 с
 8. Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособ. М. : Юрайт, 2017. 295 с. 
 9. Чуханова С [вітлана]. Короткі поради: оформлення списків джерел. Цитування та посилання: [відео]. 
 10. Тихонова І. О. Список літератури наукової статті – важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) // Наука України у світовому інформаційному просторі. К., 2015. Вип. 11. С. 100 – 106. 
 11. Романова Б [огдана]. Короткі поради. Редагування наукових текстів : [відео]. 
 12. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців. 2-ге вид. Львів : ПАІС, 2003. 220 с. 
 13. Bailey S. Academic writing : a handbook for international students. 3rd ed. London, New-York: Rontledge, 2011. 314 p. 
 14. Zobel J. Writing for Computer Science. 3rd ed. London: SpringerVerlag London Ltd, 2014. 285 p.