Підготовка докторів філософії

Освітньо-наукові програми (ОНП)
Проектна група ОНП
Відгуки рецензентів ОНП
Стейкхолдери ОНП
Навчальні плани ОНП
Робочі навчальні програми і силабуси дисциплін ОНП
Проектна група і група забезпечення ОНП
Каталог освітніх компонентів ОНП
CV викладачів, які забезпечують викладання вибіркових освітніх компонентів
CV здобувачів ОНП
Програми і завдання практик

Бази практики та експериментування
Угоди про співпрацю з іншими ЗВО
Наукова складова ОНП
Матеріально-технічна база
Сервісна підтримка аспірантів
Розклад занять здобувачів ОНП

 Важливим та невід’ємним складником діяльності університету є наукова та науково-дослідна робота, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.
   Наукова й інноваційна діяльність є надзвичайно важливою.
 Її в університеті забезпечують 29 наукових підрозділів (наукові інститути, центри, лабораторії, музеї тощо), 7 учених спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 15 наукових шкіл, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича та Центр молодіжних інновацій, що працюють над розширенням горизонтів сьогодення та завбаченням майбутнього.
   Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі за 14 спеціальностями та докторантурі за 10 спеціальностями. Молоді науковці та студенти об’єднані в Раду молодих вчених. Працює 7 спеціалізованих вчених рад (4 – із правом прийняття до захисту докторських дисертацій та 3 – із правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій).
  В університеті традиційно проводиться Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених», у якій щорічно беруть участь до 650 студентів та магістрантів. Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету, інших вишів, НАНУ, а також в університетах Європи, США, Сінгапуру.