Кафедра початкової освіти

   Створення кафедри початкової освіти як структурного підрозділу Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва припадає на 2009 рік. На той час на підставі рішення Вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 31.08.2009 (протокол №1) та з метою забезпечення навчального процесу з напрямів підготовки  «Дошкільна освіта»,«Початкова освіта» у 2009 році наказом ректора від 31.08.2009 року за № 119 створено випускову кафедру дошкільної та початкової освіти.

   У зв’язку з внесенням змін до структури навчально-наукових інститутів і факультетів (наказ від 30.06.2010 за № 92) з 10 вересня 2010 року кафедру дошкільної та початкової освіти реорганізовано в кафедру соціальної роботи, дошкільної та початкової освіти.

   З 1 вересня 2013 року наказом ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 27.08.2013 року за № 123 з метою докладнішого відображення навчально-наукової діяльності кафедру соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти знову реорганізовано на кафедру дошкільної і початкової освіти.

   Чергові зміни відбулися в 2016 р., коли внаслідок реорганізації кафедра початкової освіти була виокремлена як самостійна згідно з наказом ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і  рішення Ученої ради університету (наказ № 27 від 16.02.2016 р.), у зв’язку з необхідністю вирішення завдань гуманітаризації освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців різного профілю.

IMG_8463


   На кафедрі працює 8 штатних працівників, із них: два доктори педагогічних наук (професори), чотири кандидати педагогічних наук (доценти), два кандидати педагогічних наук (старші викладачі), один викладач. Завідувачем кафедри початкової освіти є  доктор педагогічних наук, професор Шпак Валентина Павлівна.

    Кафедра початкової освіти здійснює підготовку студентів зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (освітня програма «Психологія», «Іноземна мова», «Логопедія» та «Хореографія»), освітніми ступенями «бакалавр», «магістр». По закінченню навчання студенти мають можливість працевлаштуватися в дошкільних, середніх, позашкільних, вищих закладах освіти всіх форм і типів власності, а також у районних навчально-методичних центрах, районних (міських) відділах освіти.

   Науково-педагогічним працівникам кафедри початкової освіти притаманний індивідуальний педагогічний стиль роботи, що сприяє глибокому засвоєнню студентами провідних педагогічних ідей, сучасних концепцій новаторських початкових шкіл тощо. Специфіка роботи майбутніх фахівців  передбачає володіння як фундаментальними знаннями, так і навичками організації й забезпечення навчального процесу, які студенти засвоюють на лабораторних, практичних заняттях під час проходження практики у загальноосвітніх закладах міста та області. Майбутні вчителі відвідують спеціальні заклади освіти різних типів, де знайомляться з роботою у групах для дітей із вадами мовлення,  з порушеннями опорно-рухового апарату, вивчають досвід роботи Центру розвитку дитини «Montessori Family».

   Студенти спеціальності «Початкова освіта» беруть активну участь в організації та проведенні доброчинних акцій, фестивалів, творчих вечорів, літературних читань, інтелектуальних КВК та інших виховних і культурно-масових заходів.

   Тема  науково-дослідницької роботи кафедри: «Підготовка фахівців із початкової та спеціальної освіти в Україні в умовах модернізації освітньої галузі» (державний реєстраційний номер 0116U003854)

Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри

Викладацький склад кафедри

Перелік навчальних дисциплін

Науково-дослідна діяльність кафедри