Науково-дослідна діяльність кафедри ПО

Колектив кафедри початкової освіти працює згідно з темою науково-дослідної роботи «Підготовка фахівців із початкової і спеціальної освіти в Україні в умовах модернізації освітньої галузі». За період існування кафедри викладачами опубліковано понад 100 наукових праць, у тому числі: монографій, навчальних і методичних посібників, словників, практикумів тощо. Найбільш вагомими є монографії «Гармонійний розвиток дітей дошкільного віку» (І.В. Єнгаличева, Н.А.  Зобенько, Т.А. Слюсар, О.І. Луценко), «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасність» (В.П. Шпак у співавторстві), «Організація і методика інспектування шкіл у системі управління освітою України другої половини ХХ ст.» (В.П.Шпак, З.М. Канівець),   навчальні та науково-методичні посібники «Розвиток ідей української народної педагогіки у творчій спадщині Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.)» (В.П. Шпак, М.Г.Томенко),  «Організація соціальної роботи з різними групами клієнтів» (укл. В.П. Шпак), «Українська мова за професійним спрямуванням для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» ( С.О. Швидка), «Морфология: самостоятельные части речи. Учебно-методическое пособие по современному русскому языку для студентов направления подготовки «Дошкольное образование», «Начальное образование» ( С.О. Швидка) . Науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри проводиться постійна пошуково-дослідницька робота. На кафедрі готують дисертаційні роботи 4 аспіранти і 1 докторант, керівниками яких є академіки НАПН України та професори. Під керівництвом провідних викладачів кафедри студенти беруть активну участь в олімпіадах, творчих конкурсах, конференціях, зокрема в щорічній Всеукраїнській науковій конференції молодих учених  «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» із представленням результатів досліджень, що розкривають педагогічну майстерність В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка, А.С. Макаренка. З метою формування в майбутніх педагогів гуманістичної спрямованості та професійної компетентності відповідно до сучасних вимог суспільства на основі педагогічного досвіду видатних вітчизняних і зарубіжних учених у 2012 р. при Інституті створений Науково-методичний центр педагогічної майстерності. Основними завданнями діяльності цього Центру є такі:

  • забезпечення виконання експериментальних завдань планових фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

  • виконання науково-дослідницьких робіт за госпдоговірними темами;

  • робота з магістрантами, аспірантами і докторантами, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців і рівня їхньої педагогічної майстерності;

  • створення при Центрі шкіл-лабораторій;

  • робота з учителями-новаторами, школами-лабораторіями і науково-педагогічними працівниками кафедр Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

  • участь педагогічних кадрів у розробленні стандартів педагогічної освіти;

  • організація роботи з обдарованими дітьми і молоддю.