Освітні досягнення викладачів ПВШ

Викладачі кафедри є авторами підручників і посібників із грифом Міністерства освіти і науки України. Кузьмінський А. І. Педагогіка:  Підручник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. К.: Знання-Прес, 2004.– 445 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). Кузьмінський А. І Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с. – (Вища освіта XXI століття). Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 311с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). Кузьмінський А. І. Педагогіка: завдання і ситуація. Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. Кузьмінський А. І. Педагогіка. – К. : Знання, 2007. – 447 с. Лодатко Є. О. Інформатика у XX столітті: факти, події, особистості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Слов’янськ: ІНПВІ, 2004. – 86 с. Лодатко Є. О. Математика:  Навчальний посібник для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» педагогічних навчальних закладів: у 3 ч. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012 – Ч 1. – 264 с. Лодатко Є. О. Інформатика: Підручник для 4 класу загальноосвітніх закладів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 192 с. Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика: Учеб. пособие. – К. : Вища школа, 2005. – 231 с. Кондрашова Л. В. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К. : Знання, 2006. – 252 с. Кондрашова Л. В. Технологія і методика особистісно-орієнтованого навчання. – Кривій Ріг: КДПУ, 2006. – 352с. Гнезділова К.  М., Касярум С. О. Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – 124с.